Home

 English

Windows 10 met thin-clients

Type msconfig in het zoekvenster
Opstarten, taakbeheer openen,
Ga op Defender staan en schakel die uit.
Na uitschakelen van Defender wel opnieuw opstarten.

Netwerkdetectie, bestands- en printerdeling

Type: netw


Klik op alle netwerken
Daar moet hetzelfde staan

Computernaam wijzigen.
Deze PC, rechter muisknop
Eigenschappen

Geavanceerde instellingen

Klik op ComputernaamBeschrijving komp
Klik op wijzigenComputernaam komp
Je moet de computer opnieuw opstarten om de wijziging door te voeren

Oude werkwijze
Nu niet meer uitvoeren
Termsrv

Hernoem bij Windows\system32 de file termsrv.dll in termsrv.old
Als dat niet lukt, trek dan de rechten naar je toe door die aan iedereen toe te wijzen.
Kopieer de termsrv.dll van 1703 naar system32
Install wrapper door op install.bat te klikken.
Defender ziet dat als een bedreiging. Van het verdienmodel van M$. Je kan dat tijdelijk uitschakelen in MS config. Maar ondanks dat je dat uitschakelt kan je alsnog een melding krijgen en wordt
RDP Conf. Exe verwijderd.
Vandaar die Zip file die je dan kan uitpakken.

Nieuwe werkwijze wel uitvoeren
Je hoeft de DLL file niet meer te wijzigen met Wrapper.
Je moet de originele file laten staan.
In plaats van het wijzigen van termsrv.dll bestand kunt u gebruik maken van RDP Wrapper, die fungeert als tussenpersoon tussen Terminal Services en Service Control Manager. Op deze manier hoeft u geen termsrv.dll bestand aan te raken. Als u uw termsrv.dll-bestand al hebt aangepast, moet u teruggaan naar de oorspronkelijke versie voordat u deze methode gebruikt..

 

RDP-Wrapper
Download het complete pakket met Word gebruiksaanwijzing en de rdp wrapper
Met een
nieuwere versie W10 moet je op zoek naar de laatste wrapper.1) Klik op install als administrator 

Defender ziet dat als een bedreiging (van het verdienmodel van M$)
Als defender niet is uitgeschakeld, dan kan het gebeuren dat install wordt verwijderd.
Daarom die zip flie in de map.
Je kan Defender alsnog uitschakelen en die zip file uitpakken met 7zip.
Na uitschakelen van Defender wel opnieuw opstarten.
Dan kan je weer op die install klikken
2) Daarna klik je op RDPConfig


Zie je een rode error "Listener state" als "Listening [not supported]" dan moet je updaten.
Met de nieuwste versie van RDP Wrapper hoef je rdpwrap.ini niet meer handmatig te updaten.
 
Klik op update uit en alles gebeurt automatisch.


3) Als bij Diagnostics alles groen is dan is het goed gegaan

 

RDP Wrapper Configuration Utility
Full access with users permission.


Gebruikers toevoegen

Dat gaat niet goed als je de user account gebruikt
Dan wordt er steeds om een mailadres of telefoonnummer gevraagd.
Ga naar de administrator account.
En dan naar start, instellingen, accounts.
Andere personen.
Iemand anders aan deze pc toevoegen.
Dan opent de group policyKlik op gebruikers met de rechter muisknop.. Nieuwe gebruiker.
 
komp1
Wachtwoord komp
Klik op wachtwoord verloopt nooit en dan Maken
Je krijgt direct een leeg veld voor de volgende account


komp2
Wachtwoord komp
Klik op wachtwoord verloopt nooit
Dan klik je normaal op gebruikers en zie je die 2 accounts

Dan ga je naar andere gebruiker en log je in bij komp1
Als het bureaublad geconfigureerd is, dan verander je de achtergrond met de Linux afbeelding die op D staat.

Doe dat ook bij komp2

Dan ga je weer naar de administrator account
Ga naar instellingen, accounts, andere personen.

Klik op komp1
Wijzig het accounttype van standaardgebruiker naar administratorDoe dat ook met komp2

 

Schakel Defender weer in

Ga dan weer naar de User account.

Services in en uitschakelen
Zie ook het Excel overzicht remote desktop services
De te starten services wel op automatisch zetten en starten.
Tijdens het opstarten van Windows 10 worden een groot aantal services geladen, de meeste daarvan zijn essentieel voor de werking van Windows. Door overbodige services uit te schakelen, kan er redelijk wat prestatiewinst worden behaald. Geef het commando services.msc in het zoekveld van het startmenu en start die aangegeven services.

Wel ingeschakeld
Remote Access Connection Manager
: Noodzakelijk voor het tot stand brengen van een inbel- of een VPN-verbinding. Wordt gebruik gemaakt van een router, dan kan deze service gerust worden uitgeschakeld. De service Remote Access Auto Connection Manager kan dan ook worden uitgeschakeld, aangezien Remote Access Connection Manager daarvan afhankelijk is.

Wel ingeschakeld
Remote Desktop Configuration
, Remote Desktop Services en Remote Desktop Services UserMode Port Redirector: Noodzakelijk voor het kunnen toepassen van Extern bureaublad. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kunnen deze services worden uitgeschakeld.

Niet ingeschakeld
Routing and Remote Access
: Is het niet de bedoeling dat derden via het netwerk op de computer kunnen inloggen, dan heeft deze service geen nut: uitschakelen dus.

Accounts opnemen in het netwerk
Dan moeten we de extra accounts gaan toevoegen in het netwerk.
Klik met je rechter muisknop op Computer en dan eigenschappen.
Kies voor geavanceerde systeeminstellingen


 Klik op externe verbindingen

Kies de middelste optie en klik dan op gebruikers selecteren


Toevoegen


Klik op Geavanceerd

Nu zoeken


Klik op komp1 in de lijst

OK
En dan voeg je de 2e toe (meer kan ook)

Test wrapper met rdpconf in die map.

RDP Wrapper Configuration Utility

Alles groen is OK
Probeer in te loggen via een thin client.
Computernaam; komp
User = komp1   
Wachtwoord ;  komp

En log dan in bij komp2
Als ze alle 2 in beeld komen en de 1e zich niet afmeldt, dan heb je het voor elkaar.
Dan zijn meerdere accounts alleen nog extra werk, maar het systeem is dan wel goed ingesteld.

Bandbreedte maximaliseren.
Windows reserveert 20% van de bandbreedte van je netwerk voor automatische updates.
Die functies schakelen we uit.
Je schakelt dan de automatische updates uit en dan voeg je die 20% weer toe aan je totale bandbreedte.
http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/microsoft/remote-desktop-slow-problem-solved.asp

- Run a command prompt (cmd.exe) as an Administrator
- Type: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Disable the autotunning feature completely, and fit and lock the RWIN receive window to default value 65536 bytes.

If you want to to re-enable it:
- Type: netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal

In some cases you may need to use this command in addition to the above, but I didn't have to:
- Type: netsh interface tcp set global rss=disabled

Update! This command makes your network connection EVEN FASTER
Type: netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted

-------------------------------------------------------------
Iconen van de user desktop naar andere bureaubladen kopieren
Maak een map op D met de naam pictogrammen
Kopieer de pictogrammen van het  User bureaublad naar de map pictogrammen op D.
Behalve die van de Office-programma's.
Word, Excel en Powerpoint moeten vanuit de actieve account zelf worden gekopieerd naar het bureaublad en de taakbalk.
De documenten worden dan gekoppeld aan het account zelf.
Vervolgens verander je van gebruiker en ga je verder op het bureaublad van een andere account door daar in te loggen. 
Stel het bureaublad in, door de ontbrekende pictogrammen uit die map te kopieren vanuit D. 
Zo kan je meerdere bureaubladen instellen.

Thin clients gebruiken in publieke ruimten met meer dan 2 accounts.

Returnil.
Returnil is als freeware verkrijgbaar en werkt hetzelfde als Windows steady voor XP.
Maar laat geen updates door, dat met Steady wel mogelijk was.
Installeer Returnil. Kies dan wel voor freeware
In beeld staat dan wel op elke account rechts bovenaan dat returnil icoontje
Klik op dat  returnil icoon en dan op preferences.
Haal vinkjes weg bij tray icon en bij desktop toolbar in alle accounts behalve die van de administrator, want die moet wel dat returnil kunnen activeren en uitschakelen.
Als alles klaar is, dan beveilig je de usr en administrator met een apart wachtwoord.

Thin client gebruikers kunnen alleen maar uitloggen en niet de computer afsluiten.
Dat kan alleen maar op de computer zelf door de user of administrator.
Beveilig die dan ook met een wachtwoord.

Windows steady
Helaas alleen in XP en niet meer in latere Windows versies
Windows steady liet de computer elke keer opstarten zonder dat er wijzigingen toegevoegd konden

Er werd dan een virtuele partitie aangemaakt.
De computer werd elke dag opgestart als gisteren.
Eens in de week (dinsdag) werden de updates aangeboden voor Windows.
Je kon met Steady een tijdstip kiezen, waardoor  de computer tijdelijk niet gebruikt kon worden, zodat Steady de updates doorliet voor die C, en ze dan ook werden geinstalleerd op C.

Helaas is er na  XP geen Steady meer beschikbaar gekomen die de updates doorlaat.
Wel een andere programma, zoals Returnil.
Dat was dan ook de reden dat een internet cafe of bibliotheek zolang met XP bleef werken
Omdat het updaten van de C niet meer gebeurt, worden bij het afsluiten van het systeem steeds de updates opnieuw geinstalleerd, die dan vervolgens gewist worden, en dat blijft dan net zolang doorgaan totdat die PC handmatig wordt geupdatet door het programma als Returnil uit te zetten, zelf te updaten en dan het programma weer aan te zetten.

Steady was tevens een enorme beveiliging voor de klant/gebruiker omdat, na het herstarten, eventuele ingevoerde inloggegevens verdwenen en niet in de cache (geheugen) van de browser konden blijven hangen.

Probleem oplossingen

De icoontjes veranderen naar nietszeggende afbeeldingen
Als de icoontjes nu ineens ongewenst veranderen van Office of van een andere programma, gebruik dan Iconfix.
(Zit ook in de map van Wrapper)

Computer start opnieuw na afsluiten.
Als de computer steeds opnieuw opstart na updaten, kijk dan of je in de bios wake up lan enabled ziet staan.
Maak daar disabled van.

English

Win 10 with thin-clients

Type msconfig in the search window
Open task manager,
Stand on Defender and turn it off.
After switching Defender off, restart the computer.

Netwerkdetectie, bestands- en printerdeling

Type netwChangg Advanced system settings sharingClick on All networks
There should be the same

Change computer name.
This PC, right mouse button, Properties

Advanced system settings

Click on Computer Name
komp

Description komp
Click on change


Computern Name komp
You need to restart the computer to make the change

Old way of working
Do not run now
Termsrv

Rename the file termsrv.dll in termsrv.old for Windows\system32.
If that doesn't work, pull the rights to you by assigning them to everyone.
Copy the termsrv.dll from 1703 to system32
Install wrapper by clicking install.bat.
Defender sees that as a threat.You can temporarily disable that in MS config.
But even though you disable it you can still get a notification and it will be deleted.
RDP Conf. Exe deleted. Hence that Zip file that you can then unpack.
Do execute the new procedure

You don't have to change the DLL file anymore with Wrapper.

You have to leave the original file.
Instead of modifying termsrv.dll file, you can use RDP Wrapper, which acts as an intermediary between Terminal Services and Service Control Manager. This way you don't have to touch any termsrv.dll file. If you have already modified your termsrv.dll file, you need to go back to the original version before using this method.

RDP-Wrapper
Download the complete package with Word instructions and the rdp wrapper.
With a newer version W10 you have to look for the latest wrapper.


1) Click on install as administrator

Defender sees that as a threat (to the M$ earnings model)
If defender is not turned off, install may be removed.
Therefore that zip flie in the directory.
You can still disable Defender and extract that zip file with 7zip.
After disabling Defender you can restart it.
Then you can click on that install again

2) Then click on RDPConfigIf you see a red error "Listener state" as "Listening [not supported]".
then you need to update.With the latest version of RDP Wrapper you don't have to update rdpwrap.ini manually anymore.
 
Click on update off and everything happens automatically

RDP Wrapper Configuration Utility

3) If at Diagnostics everything is green then it has gone well

   Full access with users permission.

Add users
This doesn't work if you use the user account
Then you will always be asked for an email address or phone number.
Go to the administrator account.
And then to start, settings, accounts.
Other people
Add someone else to this pc.
Then opens the group policy (Only in windows Pro)Click on users with the right mouse button... New user.
 
komp1
Password komp
Click on password never expires


komp1
Password komp
Click on password never expires
Then you click normally on users and you will see those 2 accounts

Then you go to another user and log in to komp1
If the desktop is configured you change the background with the Linux image on D.
Do the same with komp2

Then you go back to the administrator account
Go to settings, accounts, other people.


Click on komp1

Change standard user to administrator

Do the same with komp2

 

Turn defender back on.

Go back to the User account

Enable and disable services
See also the Excel overview remote desktop services
However, you can set the services to be started to automatic and start them.
During the startup of Windows 10 a large number of services are loaded, most of them are essential for the operation of Windows. By switching off unnecessary services, a reasonable amount of performance gains can be achieved. Enter the command SERVICES.MSC in the search field of the start menu and start those specified services.

Enabled though
Remote Access Connection Manager: Necessary to establish a dial-up or VPN connection. If a router is used, this service can easily be disabled. The Remote Access Auto Connection Manager service can therefore be turned off, as Remote Access Connection Manager depends on it.
Enabled, however Remote Desktop Configuration, Remote Desktop Services and Remote Desktop Services UserMode Port Redirector: Necessary for applying External Desktop. If not used, these services can be disabled.

Not enabled
Routing and Remote Access: If you don't want third parties to be able to log on to your computer via the network, this service is of no use.
Include accounts in the network

Then we need to add the extra accounts in the network.
Click with your right mouse button on Computer and then properties.
Choose advanced system settings


Click on remote


Allow remote..
Select users


Add

Advanced


Find now

Click on komp1 in the list

OK
And then you add the 2nd

Test wrapper with rdpconf

RDP Wrapper Configuration Utility

Everything green is OK
Try logging in using a thin client.
Computer name; komp
User = komp1 (
Password ; komp

And then log in to komp2
If all 2 of them come in the picture and the first one doesn't sign out, then you've done it.
Then the rest is just extra work, but the system is well set.

Maximize bandwidth.
Windows reserves 20% of the bandwidth of your network for automatic updates.

We disable those features.
You disable the automatic updates and then you add that 20% back to your total bandwidth.
http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/microsoft/remote-desktop-slow-problem-solved.asp

- Run a command prompt (cmd.exe) as an Administrator
- Type:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Disable the autotunning feature completely, and fit and lock the RWIN receive window to default value 65536 bytes.

If you want to to re-enable it:
- Type:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal

In some cases you may need to use this command in addition to the above, but I didn't have to:
- Type:
netsh interface tcp set global rss=disabled

Update! This command makes your network connection EVEN FASTER
Type:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted

-------------------------------------------------------------

Copy icons from the user desktop to other desktops
Create a folder on D with the name icons
Copy the icons from the User desktop to the folder icons on D.
Except those of the Office programs.
Word, Excel and Powerpoint should be copied from the active account itself to the desktop and the taskbar.
The documents will then be linked to the account itself.
Next you change users and continue on the desktop of another account by logging in there. 
Set up the desktop by copying the missing icons from that folder from D. 
This way you can set up multiple desktops.

Use thin clients in public areas with more than 2 accounts.

Returnil
Returnil is available as freeware and works the same as Windows steady for XP.
But do not pass on updates that were possible with Steady.
Install Returnil. Choose freeware
On each account on the top right of the screen is that returnil icon
Click on that returnil icon and then on preferences.
Uncheck the tray icon and the desktop toolbar in all accounts except the administrator's, because he must be able to activate and deactivate the returnil.
When everything is done, secure the administrator with a separate password.
You can also use another program like
Reboot restore
or RollbackRxHome

Thin client users can only log out and not shut down the computer.
This can only be done on the computer itself by the user or administrator.
Secure them with a password.

Windows steady
Unfortunately only in XP and no longer in later Windows versions
Windows steady allowed the computer to boot up every time without adding any changes

Windows Steady


A virtual partition was then created.
The computer was started up every day like it was yesterday.
Once a week (Tuesday) the updates were offered for Windows.
You could choose a time with Steady, so the computer could temporarily not be used, so Steady passed the updates for that C, and they were installed on C as well.
Unfortunately, after XP, no Steady was available for the updates.
There are other programs like Returnil.
That was the reason why internet cafes and libraries kept working with XP for so long.

Because updating the C is no longer done, when the system shuts down, the updates will be reinstalled and then deleted, and this will continue until that PC is updated manually by turning off a program like Returnil, updating it yourself and then turning it on again.
Steady was also a huge security feature for the customer/user because, after rebooting, any login data that was entered disappeared and could not remain in the cache (memory) of the browser.

Problem solutions
The icons change to meaningless images
If the icons suddenly change from Office or other programs use Iconfix. (Also in Wrapper's folder)

Computer restarts after shutdown.
If the computer keeps restarting after updating, see if wake on lan (WOL). is enabled in the bios. Make that disabled.